Praktiske oplysninger

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig
Tlf. 5650 6870
Skolens  E-mail

TRÆFFETIDER

Skolens sekretær, Lone Tipsmark, modtager meddelelser fra forældrene om sygdom m.v.
hver morgen kl. 8.00 – 10.00 på tlf. 5650 6870.

Sygemelding på SMS, benyt nummeret 2078 0606

Skolens leder, træffes bedst på tlf. 5650 6870

Skolens E-mail: Kontor
E-mail: Skoleleder

SKOLEPENGE (priser)

Bestyrelsen har fastsat skolepengetaksterne for skoleåret 2018/19 til følgende:
1. barn kr. 1336,00 i 11 mdr.,forfald d. 5. i md. (august-juni)
2. barn kr. 863,00 i 11 mdr.,forfald d. 5. i md.
3. barn kr. 362,00 i 11 mdr.,forfald d. 5. i md.
– 4. barn 0,00

FRITIDSORDNING/SFO

Førskolebørn : p.t. kr 1749,00 for april-juni måned 2019

Skolen har fritids-/pasningsordning for børnene fra bh.kl. – 3. klasse. Ordningen er
åben fra kl. 6.30 – 8.20 og igen fra kl. 12.00 – 17.00 (fredag lukkes kl. 16.00).

I skolens ferier holdes åbent alt efter behov – dog er juleferien, mandag til onsdag inden påske og hele juli måned lukket.

Forældrebetaling p.t.: kr. 844,00 i 11 mdr. (juli md. lukket)

KLUB : kr. 840,00 pr. måned

INDMELDELSE

Indmeldelse foregår hos skolelederen efter personlig samtale.

Sangbogen skal købes senest i løbet af 1. klasse.

VED UDMELDELSE af barn/børn

Pligten til at betale skolepenge for et udmeldt barn fortsætter indtil 4 uger efter dato for skriftlig udmeldelse.
Der betales fuldt ud for hver påbegyndt måned.
Samme procedure er gældende ved udmeldelse af fritidsordningen/SFO.

MEDLEMSKONTINGET

Medlemskontingent, der giver adgang til skolens generalforsamling, opkræves en gang om året i januar måned.
( §3, stk.4 i skolens vedtægter). Pr. 1.1.2010 kr. 150,00 pr. medlem.

FRIPLADSTILSKUD

Staten afsætter hvert år på finansloven et beløb til fripladstilskud for elever i friskoler og private grundskoler gældende for bh.kl. og 1.- 10 klassetrin. Undervisningsministeriet har overdraget Fripladsudvalget at fordele beløbet på grundlag af dokumenterede behov ved de enkelte skoler. Skolen har disse ansøgningsskemaer, som sendes ud lige før det nye skoleår begynder.

Tilskuddene bliver fordelt efter regelgrundlag §11, stk. 1, §16 og §17.
Skolen oplyser om fordelingsnøglen og om udbetalingen.

Herudover kan bestyrelsen give et nedslag i skolepengebetalingen til forældre med akutte økonomiske problemer. Yderligere oplysninger fås på kontoret.

FORSIKRINGER

Skolen henstiller til forældrene, at de etablerer en familieforsikring m/ansvar og en ulykkesforsikring for deres børn, da skolens forsikringer begrænser sig til de lovpligtige forsikringer i lighed med, hvad man almindeligvis har på de kommunale skoler.

1. Bygningsbrandforsikring
2. Bygningsforsikring, der dækker anden bygningsskade
3. Løsøreforsikring, der dækker ved brand, tyveri m.v.
4. Arbejdsskadeforsikring, der dækker de ansatte
5. Erhvervsansvarsforsikring, der dækker skader, de ansatte forvolder uagtsomt under arbejde.

TRANSPORT

Ifølge loven kan elever i private skoler få godtgjort deres befordring frem og tilbage til skolen, idet man dog skal bo indenfor en vis afstand fra skolen. Disse minimum- og maksimumsafstande er følgende:

1.- 3. klasse samt børnehaveklasse : 2,5 – 12,5 km
4.- 6. : 6,0 – 16,0 km
7.- 9. : 7,0 – 16,0 km
10. : 9,0 – 17,0 km

For Stevns Friskoles vedkommende er eleverne henvist til at benytte Movia.
Børnehaveklassen, 1.-2. klasse bliver fulgt til bussen.
3.klasse og opefter må selv sørge for at komme med den rigtige bus.

SKOLEPATRULJE

Det er 7. klasse, der er uddannet til skolepatrulje. Alle skal følge deres anvisninger.
Skolepatruljen arbejder om morgenen kl. 8.05 og derefter, når bh.kl. – 3.klasse får fri kl. 11.55
samt kl. 14.00 – 14.10.

FRISKOLEBLADET

Kan bestilles ved dansk friskoleforening
Prices Havevej 11
5600 Faaborg
6261 3013

KategorierOm