Målsætning for SFO

Mål og ind holdsbeskrivelse for SFO pr. 1. August 2009.
Samarbejde i personalegruppen.
Samarbejde mellem skole og SFO.
Forståelse af børn i vanskeligheder.
Sproglig opmærksomhed.
Evaluering af SFOens pædagogiske arbejde.
Digitale medier.
Læringsstile.
Lektiestøtte.
Årsplan.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO pr. 1. August 2009.

I SFOen arbejdes der på at give børnene en alsidig udvikling igennem:

A: socialisering, B: leg og C: aktiviteter.

A: God omgangstone, hensyntagen til hinanden og moppefri dagligdag, er en forudsætning for en tryg og udviklende hverdag

B: Legen styrker fællesskabet, medbestemmelsen og indflydelsen på den frie leg. Samtidig udvikles kreativiteten og der skabes sproglig kunnen.

C: Vi arbejder med planlagte aktiviteter, der tilgodeser børnenes forskellige alder og udviklingstrin. Vi arbejder på at styrke børnenes fin- og grovmotoriske evner og kunnen.

Samarbejde mellem skole og SFO

På ugentlige lærermøder drøfter vi klassernes/elevernes udvikling, og de nære relationer til SFO’en.

I SFO’en arbejder vi mere ud fra selvbestemmelse/selvforvaltning og udvikling af børnenes personlige og sociale kompetencer.

Ved akut opståede problemer, afholdes der møde mellem lærere og pædagoger for at finde en løsningsmodel.
Forældresamarbejde i SFO’en

I SFO’en har vi to årlige møder med forældrene. Derudover har vi daglig kontakt med forældre. I tilfælde af konflikter etc., er vi altid klar til samtaler eller møder.

Samarbejde i personalegruppen

Samarbejdet i SFO foregår gennem møder og gennem direkte kommunikation i dagligdagen. Vi bruger hinanden som coach, via vores uddannelse, erfaring og viden. Igennem vores kreativitet supplerer vi hinanden hvis der er behov

Hver mandag afholdes der læremøde, hvor SFO er repræsenteret. Der er desuden fastlagt to lærer/SFO møder om året, specielt beregnet på indskolingsproblemer. Hvis der i øvrigt er behov for det kan der arrangeres ekstra møder.

Forståelse af børn i vanskeligheder

Observationer

Observationer af børnene er en del af dagligdagen og et redskab til at afdække problemer og uhensigtsmæssig adfærd.

Igennem aktiv lytning og samtale mellem børn, forældre og pædagoger kan problemer oftest opdages. Eventuelt kan skoleleder, klasselærer og familiecentret inddrages.

SFO’en har udfærdiget retningsliner/regler, for at beskrive hvilke værdier og holdninger der lægges vægt på, for at opnå et godt socialt samvær.

Reglement i SFO

  • Vi skal ha’ det sjovt!
  • Husk at sige goddag og farvel
  • Vi bruger ikke bandeord
  • Hvis der er problemer – find en voksen
  • Vi hjælper hinanden
  • Man må ikke drille eller moppe
  • Man må ikke forlade skolen uden en voksen
  • Ryd op efter dig selv
  • Minus slik og legetøj i SFO
  • Ingen mobiler i SFO

Skolen har i forvejen lavet en anti-moppeplan. Vi opdrager til selvforvaltning, – der stilles krav til både personalet og det enkelte barn. Selvforvaltning udløser anerkendelse til gruppe- og enkeltpræstationer

Sproglig opmærksomhed.

Igennem aktiviteter som dukketeater, fortælling, computerspil mv., og i samspil med voksne styrkes børnenes sprog.

Ved sprogvanskeligheder udformes der handleplaner i samarbejde med lærere, forældre og talepædagoger.

Evaluering af SFOens pædagogiske arbejde

Udfra planlagte aktiviteter, temaer og emner, evaluerer vi hvordan forløbet er gået.

A: Var aktiviteten god nok?

B: Var den for svær?

C: Fik vi alle målgrupperne med?   (0. – til 3. Klasse)

D: Skal der ske ændringer i aktiviteten.

Digitale medier

Lærere og pædagoger i hele skolen, har gennem forsøg, samtaler og forældremøder, lagt en strategi for anvendelse af digitale midler.  I SFO skal telefoner være slukket og ligge i skoletasken, for ikke at forstyrre leg og personligt samvær.

Ved brug af computere til spil og leg, er det ikke tilladt at anvende chatsider.

Endvidere er computere først tilgængelige fra 2. Klasse i SFO.

Læringsstile

For at tilgodese børnenes behov for individuel læring under leg og spil, er mulighederne for aktiviteterne vidt forskellige.

Vi vægter auditive, visuelle, taktile og kinæstetiske udfoldelser lige højt, og skaber mulighed for at tilfredsstille de enkeltes behov for udfoldelse.

Lektiestøtte

Hvis et barn har behov for lektiestøtte, er der i skolen tilknyttet lektiecafe. Er der yderligere behov for hjælp aftales der med forældre og SFO, hvordan hjælpen kan udformes igennem leg og spil.

Årsplan: